VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

REMA servis s. r. o.

Lehota pod Vtáčnikom 2097

972 42 Lehota pod Vtáčnikom

IČO: 51 716 186

IČ DPH: SK2120767847

DIČ:  2120767847

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 36505/R

e-mail: snircmarek@gmail.com

URL: www.v3s.sk

Mobil: 0902 687 509

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 011 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/640 01 09

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok I. Úvodné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“)upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je REMA servis s. r. o., Lehota pod Vtáčnikom 2097, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 51 716 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 36505/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho  www.v3s.sk (ďalej len ,,e-shop“).

2) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, a to najmä Zákona č. 40/1996 Z. z. Občiansky zákonník, Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona č. 22/2014 Z. z. o elektronickom obchode. Vyššie uvedené právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

3) Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom alebo telefonickom potvrdení predávajúcim.

Článok II. Priebeh objednávky

1)K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a dokončením objednávacieho procesu, v ktorom sa kupujúci zaväzuje pravdivo vyplniť všetky údaje potrebné k dokončeniu objednávky.

2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s predmetom ,,Zaevidovanie objednávky“, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Celková cena objednávky, vrátane prepravných nákladov, termín dodania Vám bude zaslaná e-mailom s predmetom ,,Potvrdenie objednávky“ alebo odkomunikovaná telefonicky.

Článok III. Storno objednávky

1) Storno objednávky zo strany kupujúceho: kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, a to telefonicky na telefónnom čísle 0902 687 509.

2) Storno objednávky zo strany predávajúceho: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedený kontakt), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva (v prípade, že by táto situácia nastala, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujucého za účelom dohody o ďalšom postupe).

Článok IV. Dodacie podmienky

1) Dodavka tovaru na základe odoslanej objednávky kupujúcim je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Objednaný tovar sa predávajúci zaväzuje odoslať kupujúcmu do 30 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (od e-mailoveho potvrdenie objednávky). INFORMÁCIA: predávajúci odosiela objednávky zvýčajne nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky.

Uvedené lehoty je predávajúci oprávnený predĺžiť v prípade, ak objednaný tovar nie je skladom, alebo nie je v požadovanom množstve. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujucého (telefonicky, e-mailom). Oneskorené dadanie zásielky v tomto prípade neoprávňuje kupujúceho k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.

2) Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriéra expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Servis s. r. o. alebo Slovenskou poštou, ak nebude kupujúcim uvedené inak. Tovar bude odoslaný na adresu dodania, ktorú uvedie kupujúci v objednávke.

3) Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne. Pri prevzatí tovaru predávajúci odporúča kupujúcemu skontrolovať prípadné poškodenia tovaru ako aj obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je kupujúci oprávnený o týchto skutočnostiach informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.

4) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na dohodnutom mieste. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Článok V. Kúpna cena a spôsob platby

1) Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako cena za jeden kus, alebo inú mernú jednotku vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa prepravné náklady na doručenie tovaru, nakoľko doručenie tovaru je poskytované ako doplnková služba.

2) Ak je pri tovare, ktorý nie je skladom (poprípade je skladom) uvedená cena 0,00 € znamená to, že predávajúci momentálne nevie odhadnúť reálnu trhovú cenu produktu. V tomto prípade platí informácia o cene, ktorú poskytne predávajúci kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo telefonického dohovoru a to ihneď, ako to bude možné.

Pokiaľ cena uvedená je, ale tovar nie je skladom, platí, že cena je len orientačná a predávajúci ju môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od predajnej ceny dodávateľa v danom okamihu.

3) Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať zákazníka. Predávajúci má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

4) Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru vrátane prepravných nákladov, ktoré sa vypočítajú na základe hmotnosti a rozmeru prepravovaného tovaru.

5) Tovar Vám bude doručený formou dobierky. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný aj pokladničný doklad.

Článok VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

– tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

– dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

– tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

3)Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky odoslané na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť  nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie – ak bol priložený v obale) na adresu: REMA servis s. r. o., Lehota pod Vtáčnikom 2097, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom.

4) Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujucého

6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci má nárok na domáhanie sa náhrady škody na súde.

7) Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne alebo elektronickou poštou na adrese snircmarek@gmail.com. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnúť tu.

8) Ak ste si zakúpili tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy Vám nevzniká – nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

9) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10) Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší. Zmluvné strany sú bez zbytočného odkladu povinné vrátiť všetky plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

 

Článok VII. Záruka a reklamácia

1) Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba a to 24 mesiacov, odo dňa prevzatia tovaru. Výnimku tvoria produkty, ktoré sú v popise označenéako ,,repas“, na tieto je záruka 6 mesiacov (nakoľko sa jedná o repasované, teda nie o nové produkt). Ďalšiu výnimku tvorí použitý tovar, ktorý je v popise označený ako ,,použitý“, na tento tovar je záruka 12 mesiacov.

2) Zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje na vonkajšie poškodenie výrobku (napr. náraz), na škody spôsobené v rozpore s návodom od výrobcu, neoprávnenými zásahmi do tovaru, na škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja.

3) Postup pri reklamácii je nasledovný:

– informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne,

– pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame vyplniť reklamačný protokol, stiahnúť tu,(vyplnenie, nie je povinné odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie),

– priložte fotokópiu dokladu o kúpe tovaru, záručný list (ak bol súčasťou),

– tovar zašlite na adresu predávajúceho (odporúčame tovar poistiť). Tovar zaslaný na dobierku, nebude prevzaný!Reklamovaný tovar je možné priniesť aj osobne.

4) Odmietnuť reklamáciu je možné, ak tovar obsahuje vadu, za ktorú dodávateľ podľa zákona alebo podľa kúpnej zmluvy nezodpovedá, ďalej tiež v prípade, že tovar je po záručnej dobe, bolo s tovarom manipulované, alebo bol tovar neodborne namontovaný (pokiaľ montáž realizoval odborný servis, je potrebné preukázať doklad o montáži).

5) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok VIII. Ochrana osobných údajov

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu www.v3s.sk:REMA servis s.r.o.,Lehota pod Vtáčnikom 2097, 97242 Lehota pod Vtáčnikom, IČO:  51716186, DIČ:  2120767847v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.v3s.sk v rozsahu: meno, priezvisko, titul, ulica a popisné číslo, PSČ,  e-mailová adresa, telefónne číslo.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňuje na žiadosť dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

2) Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

– identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

– identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

 1. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 2. e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

– informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 1. g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 2. h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 3. i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 1. Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
 2. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1.

Osobné údaje zákazníkov sú vyššie uvedeným subjektom predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

Článok IX. Možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Kupujúci, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: snircmarek@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim REMA servis s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2) Všetky právne vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3) Kupujúci zaškrtnutím políčka ,,Súhlasím s obchodnými podmienkami“ pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

5) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

6) Tieto VOP sú platné od 1. 12. 2018.

Shopping cart

close